logo Club Nautic Estartit

L'Estartit

10, 11 i 12 de juny de 2022

XII Trofeu Clàssics Mare Nostrum - Copa d’Espanya de Vela Clàssica

Inscripció

 • Declaració de Responsabilitat

  Accepto sotmetrem a les Regles de Regata a Vela de la ISAF, a les prescripcions de la RFEV, a les regles de la classe, a l’Anunci de Regata i a les Instruccions de Regata, així com admeto les penalitzacions que em puguin ser imposades i altres accions que es puguin prendre a l’empara d’aquestes regles, supeditades a les apel·lacions i revisions en elles previstes, com decisions definitives en qualsevol dels assumptes relatius a aquelles regles, acceptant no sotmetre cap d’elles al coneixement de cap jutjat o tribunal.

  Reconec que tal com indica la Regla Fonamental 4 del Reglament de Regates a Vela, es de la meva exclusiva responsabilitat decidir si prenc o no la sortida o si continuo en la prova, i accepto no sotmetre a cap jutjat o tribunal qualsevol assumpte relatiu a tal decisió i a les seves conseqüències.

  De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat del CLUB NÀUTIC ESTARTIT amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació comercial i contractual, així com per l’enviament de comunicacions informatives, comercials o d’opinió per correu electrònic, SMS o per altres mitjans de comunicació ja siguin electrònics o en format paper, pel que les dades referents als mateixos seran utilitzades per a dur a terme aquestes comunicacions, i allò a l’empara de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i a la llei 32/2003 de 3 de novembre General de Telecomunicacions. Li sol·licitem també autorització per a poder fer ús de les seves imatges en els diferents suports de comunicació tan electrònics com en format paper, amb finalitats divulgatives o comercials de les activitats que realitza el Club.

  Així mateix es dóna el consentiment al CLUB NÀUTIC ESTARTIT per a l’ús de la imatge del menor, si és el cas, (Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) tan als mitjans escrits com telemàtics que disposa per tal de fer difusió de l’entitat i de qualsevol activitat en què el menor pugui participar. En cas contrari ho comunicarà expressament per escrit als responsables de la secció esportiva.

  En compliment amb la normativa fiscal vigent, el CLUB NÀUTIC ESTARTIT, l’informa que les seves dades seran conservades durant el temps legalment establert i que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que el Club es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Li comuniquem que les seves dades podran ser cedides a tercers per tal de complir amb les finalitats anteriorment esmentades.

  D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal: Passeig Marítim, s/n 17258 L’Estartit o bé mitjançant el correu electrònic: dades@cnestartit.es

  A la vegada l’informem que pot contactar amb el Club, dirigint-se per escrit al correu electrònic info@cnestartit.es o al telèfon 972 751 402.

  Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Organitza

IMG Logos Organizadores

Col·laboren

IMG Logos Colaboradores IMG Logos Colaboradores